Skip to content
back
back
back
back
back

Regulamin korzystania ze strony 

Cel Serwisu

Niniejszy serwis internetowy (dalej: „Serwis”) został zaprojektowany i stworzony przez spółkę Fidia Pharma Polska sp. z.o.o (dalej także „Spółka” albo „Fidia”) jako forma komunikacji z podmiotami (dalej: „Użytkownicy”) zainteresowanymi informacjami (dane, tekst, obrazy, dźwięki itp., dalej łącznie: „Treści”) na temat Spółki oraz jej produktów i usług. Treści publikowane przez spółkę Fidia w Serwisie mogą obejmować zarówno informacje przeznaczone dla Użytkowników (dalej także: „Ogół Społeczeństwa”) sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, jak i informacje naukowe przeznaczone dla Użytkowników związanych z medycyną (dalej: „Pracownicy Medyczni”). Treści Serwisu nie mają charakteru promocyjnego i nie należy ich interpretować jako oferty bądź zachęty do przepisywania, przekazywania, kupowania ani sprzedawania produktów spółki Fidia.

Serwisem zarządza Spółka:

Fidia Pharma Polska sp. z.o.o 
ulica Puławska 428  

02-884 Warszawa – Polska 
Telefon 48 22 855 00 66 
e-mail info@fidiapharma.pl 
(„Fidia”) 

1. Ogólne zasady poruszania się po Serwisie.

Dostęp do Serwisu i jego przeglądanie, a także zapoznawanie się z jego Treściami, ich pobieranie i jakiekolwiek inne formy ich używania, podlegają warunkom zawartym w niniejszym dokumencie elektronicznym (dalej: „Regulamin”) oraz obowiązującym przepisom prawnym, jeśli dotyczy. 

2. Akceptacja Regulaminu.

Dostęp do Serwisu i jego przeglądanie są równoznaczne z bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika wszystkich warunków Regulaminu zawartych w niniejszym dokumencie elektronicznym w najaktualniejszym brzmieniu opublikowanym przez spółkę Fidia – które to brzmienie Spółka ma prawo okresowo modyfikować i które zastępuje poprzednie wersje i ma wobec nich charakter nadrzędny – oraz wszelkich innych warunków podanych na dowolnej stronie Serwisu i tym samym włączonych w pełni do treści niniejszego Regulaminu, jak również wszelkich aktualnych przepisów i obowiązującego prawa.
W przypadku gdy Fidia uzna zachowanie Użytkowników za pogwałcenie niniejszego Regulaminu, Fidia zastrzega sobie prawo do powzięcia według własnego uznania stosownych działań wymierzonych przeciwko takim Użytkownikom bez uprzedniego zawiadomienia. Fidia wyraźnie zastrzega sobie prawo, aby odebrać uprawnienia do przeglądania stron Serwisu o ograniczonym dostępie, jeśli takie istnieją, oraz odpowiednich Treści, Użytkownikom odpowiedzialnym za naruszenie, a także usunąć wszelkie informacje, programy i (lub) materiały opublikowane w Serwisie przez tych Użytkowników. Fidia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje zachowania Użytkowników, bez uszczerbku dla wszelkich praw Spółki, w tym za ewentualne odszkodowania za wszelkie wynikłe szkody. 

3. Ograniczenie odpowiedzialności spółki Fidia za Treści Serwisu.

Treści Serwisu obejmują informacje na temat Spółki, a także na temat prowadzonych przez nią działań badawczo-rozwojowych oraz oferowanych produktów i usług.

Informacje i deklaracje dotyczące spółki Fidia należy wyraźnie interpretować jako takie na podstawie odpowiednich oświadczeń o odpowiedzialności, w przypadkach gdy Fidia rozumie je jako wyraz swojego stanowiska na dowolny temat. Żadnych innych informacji ani deklaracji nieautoryzowanych jednoznacznie przez spółkę Fidia nie należy przypisywać Spółce ani interpretować jako jej oficjalne stanowisko.

Fidia wyraźnie ostrzega Użytkowników, a ci ostatni przyjmują do wiadomości i akceptują, że Treści Serwisu i połączonych stron mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadnym z tych Treści nie można w żaden sposób przypisywać wartości ani znaczenia porad medycznych, diagnostycznych bądź terapeutycznych, ani traktować ich jako zalecenia zastępujące relację zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem. Fidia zachęca Użytkowników do konsultowania ze swoim lekarzem Treści i wszelkich informacji na temat zdrowia, jak również usług i (lub) porad medyczno-naukowych, klinicznych i terapeutycznych, rozpoznań, prognoz, metod leczenia, objawów, skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych.

Ewentualne informacje dotyczące produktów leczniczych na receptę dostępne są jedynie na konkretnych stronach o ograniczonym dostępie w ramach Serwisu, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa są przeznaczone wyłącznie dla Pracowników Medycznych.

Fidia opracowała Treści Serwisu zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą i dokłada starań, by były one rzetelne i regularnie uaktualniane, niemniej nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ewentualnymi niedokładnościami, nieścisłościami, brakami, niedoskonałościami, błędami ani przedawnieniami Treści.

Fidia zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów i usług w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, a także do zawieszania lub wycofywania ich z rynku w dowolnym kraju i czasie, jak również do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian, poprawek i ulepszeń do dowolnych Treści w Serwisie.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za okresowe przeglądanie Serwisu i świadomą ocenę wszystkich Treści, ich przypisywalności spółce Fidia oraz wszelkich aktualizacji Serwisu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dostęp do Serwisu i jego przeglądanie oraz wykorzystywanie informacji zawartych w Treściach stanowią ich wyłączną odpowiedzialność.

Ani Fidia, ani żaden podmiot zewnętrzny zaangażowany w opracowanie, produkcję i publikację Serwisu bądź jakiejkolwiek innej połączonej z nim strony, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, uboczne, następcze ani pośrednie wynikłe z dostępu do Serwisu oraz wykorzystania lub niewykorzystania Serwisu bądź jakiejkolwiek innej połączonej z nim strony.

Przeglądać i studiować Serwis i Treści mogą wyłącznie osoby w wieku zgodnym ze stosownymi przepisami prawa lokalnego. W żadnym wypadku nie będą uwzględniane zgłoszenia od osób poniżej tego wieku i nie udziela się odpowiedzi na takie zgłoszenia.

4. Ograniczenie odpowiedzialności spółki Fidia za cyberbezpieczeństwo Serwisu.

Fidia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działania wirusów, oprogramowania szpiegującego ani innych szkodliwych programów, których nie udało się wykryć i dezaktywować za pomocą oprogramowania zabezpieczającego Serwisu, ani za skutki dostępu do Serwisu, przeglądania go i pobierania z niego materiałów, danych, tekstu, obrazów i nagrań wideo lub audio, ani wykorzystania dowolnej części jego Treści. Fidia zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zawieszenia działania Serwisu w dowolnym momencie bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy przerwanie bądź zawieszenie wynika z działań lub zaniechań spółki Fidia, czy podmiotów zewnętrznych. 

5. Ograniczenie odpowiedzialności spółki Fidia za linki wewnętrzne i zewnętrzne. Wyrażenie zgody.

Fidia zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie, zarówno na stronach dostępnych publicznie, jak i na tych o ograniczonym dostępie (jeśli istnieją), linków (dalej: „Linki”) przekierowujących Użytkowników na inne strony Serwisu (dalej: „Linki Wewnętrzne”), ewentualnie na strony innych spółek Grupy Fidia (w rozumieniu i dla celów niniejszego Regulaminu takie linki również stanowią Linki Wewnętrzne), albo na strony podmiotów zewnętrznych (dalej: „Linki Zewnętrzne”), których treść Fidia może według własnego uznania poczytywać za interesującą dla Użytkowników.

W odniesieniu do Linków Wewnętrznych polityka spółki Fidia zabrania komunikowania Treści przez Spółkę za pomocą programów komputerowych, które mogą aktywować się podczas przeglądania Serwisu bez zgody Użytkownika, w razie konieczności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W odniesieniu do Linków Zewnętrznych polityka spółki Fidia zabrania umieszczania w Serwisie linków do podstron serwisów podmiotów zewnętrznych innych niż strona główna (dalej: „linki głębokie”), ponieważ treści takich podstron stanowią własność właścicieli danego serwisu. Linki Zewnętrzne udostępniane są Użytkownikom Serwisu wyłącznie dla wygody. Fidia nie kontroluje treści zawartych pod Linkami Zewnętrznymi. W konsekwencji Fidia wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób powiązanej z treścią publikowaną na takich stronach internetowych oraz z ich cyberbezpieczeństwem. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Fidia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność treści stron internetowych, do których prowadzą Linki Zewnętrzne, ani żadnej odpowiedzialności pośredniej ani bezpośredniej za szkody wynikające z wykorzystywania treści tych stron. Użytkownicy odwiedzają wspomniane strony internetowe na własne ryzyko, a przez taki dostęp przyjmują do wiadomości, że odbywa się to z ich własnej woli i na ich własną odpowiedzialność. Przeglądanie stron podlinkowanych w Serwisie za pomocą Linków Zewnętrznych podlega zasadom narzuconym przez ich odpowiednich właścicieli. Fidia wyraźnie ostrzega Użytkowników, że aktywując Link Zewnętrzny, zaprzestają przeglądania Serwisu z własnego wyboru i bez żadnych ograniczeń.

6. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Treści oraz informacji podmiotów zewnętrznych.

Bez wyraźnej i jednoznacznej pisemnej deklaracji ze strony spółki Fidia Treści publikowane w Serwisie podlegają ochronie w odniesieniu do ich wykorzystywania, kopiowania i całościowej bądź częściowej dystrybucji na mocy praw własności intelektualnej (patentów, znaków towarowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych [znaki de facto], praw autorskich i praw pokrewnych, w tym między innymi praw do oprogramowania, kodów źródłowych, plików obiektowych, interfejsów graficznych, API i baz danych, a także innych podobnych praw) przysługujących spółkom Grupy Fidia na zasadzie wyłączności. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, oznaczenia odróżniające, logotypy i nazwy firmowe zawarte w Serwisie są wyłączną własnością spółek Grupy Fidia lub są im udostępnione na mocy licencji i nie mogą być wykorzystywane ani eksploatowane przez Użytkowników bez uprzedniego pisemnego upoważnienia ze strony spółek Grupy Fidia. Treści mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem, w związku z czym w braku wyraźnego upoważnienia ze strony wspomnianych Spółek Treści nie wolno w żaden sposób kopiować, powielać, rozpowszechniać, przekazywać ani przesyłać, nawet w części, na żadnym nośniku i żadnymi środkami. Fidia wyraźnie ostrzega Użytkowników, że wszelkie powielanie, nawet częściowe, Treści Serwisu lub innej strony lub serwera podlega ściganiu zgodnie z przepisami prawa cywilnego i karnego. Użytkownicy Serwisu nie uzyskują żadnych praw do gospodarczej eksploatacji Treści należących do spółek Grupy Fidia ani zawartych w Serwisie danych, informacji i materiałów podmiotów zewnętrznych – ani w odniesieniu do znaków towarowych, patentów, technologii, produktów i procesów, ani wszelkich innych praw własności intelektualnej spółek Grupy Fidia lub podmiotów zewnętrznych wspomnianych w Serwisie. Bez uszczerbku dla ograniczeń obowiązujących w odniesieniu do konkretnych Treści na podstawie jednoznacznych deklaracji wyrażonych w Serwisie wspomniane spółki udzielają Użytkownikom licencji do przeglądania, pobierania i drukowania Treści wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownicy zobowiązują się jednak nie usuwać z pobranych lub wydrukowanych Treści żadnych odniesień do praw własności intelektualnej Grupy względem tych Treści. Zabrania się rozdzielania części lub sekcji Treści tego Serwisu i ich powielania na stronach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne spoza Grupy Fidia. W braku wyraźnego upoważnienia ze strony spółek Grupy zabrania się również wykorzystywania zawartości Serwisu do celów innych niż użytek własny. Użytkownicy zobowiązują się zwolnić spółki Grupy Fidia z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, zobowiązania, postępowania prawne oraz wszelkie inne negatywne konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących praw podmiotów trzecich, w tym między innymi praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, patentów, praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także przypadki nieuczciwej konkurencji i zniesławienia powstałe z winy Użytkowników w związku z przeglądaniem Serwisu i wykorzystywaniem Treści. Grupa Fidia nie przyjmuje żadnych gwarancji ani odpowiedzialności za żadne naruszenia praw podmiotów trzecich wynikłe z wykorzystania Treści Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem, z niniejszym Regulaminem albo z wszelkimi innymi zasadami. Bez uszczerbku dla zasad ochrony poufności danych osobowych Użytkowników i wszelkich umów o przeciwnej treści wszelkie informacje i materiały przesyłane do Serwisu lub publikowane w nim przez Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej lub innymi środkami Grupa Fidia traktuje jako informacje niepoufne, niepodlegające tajemnicy zawodowej ani przemysłowej, ani żadnemu obowiązkowi ochrony prawnej lub umownej, chyba że Grupa Fidia postanowi inaczej. Bez uszczerbku dla wszelkich prawnych zakazów lub konkretnych umów zawartych później przez spółki Grupy Fidia i Użytkowników w momencie wysłania i (lub) przekazania do Serwisu Użytkownicy przyznają, a spółki Grupy Fidia przyjmują, wszelkie prawa i tytuły, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do wszystkich danych, informacji, Treści i materiałów wysłanych lub przekazanych do Serwisu, w tym wszelkie szersze prawa do ich użytkowania i eksploatacji przez spółki Grupy Fidia, w tym między innymi do ich powielania, transmisji, publikacji, również w formie telematycznej, oraz wysyłania lub przekazywania ich pracownikom spółek Grupy i (lub) podmiotom zewnętrznym. Użytkownicy przyznają ponadto spółkom Grupy Fidia wszelkie prawa do użytkowania i eksploatacji gospodarczej wszelkich informacji, danych, pomysłów, koncepcji, wiedzy fachowej lub rozwiązań technicznych zawartych w komunikacji otrzymanej za pośrednictwem Serwisu we wszystkich celach, w tym między innymi w celu opracowywania, produkcji, promocji i wprowadzania na rynek produktów i (lub) usług na podstawie tych informacji.

7. Postanowienia końcowe.

W przypadku gdy jeden z warunków niniejszego Regulaminu okaże się nieważny lub nieskuteczny z uwagi na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, taki warunek należy interpretować i stosować w sposób zgodny z takimi przepisami, jednocześnie w jak najmniejszym stopniu odchodząc od wspólnej intencji stron wyrażonej w treści tego wyłączonego warunku. Jeśli powyższe nie będzie możliwe, wspomniany warunek należy w całości lub w części unieważnić na korzyść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w danym przypadku. Wyłączenie jednego lub więcej warunków niniejszego Regulaminu nie jest równoznaczne z wyłączeniem pozostałych jego warunków. Uzyskując dostęp do Witryny, Użytkownicy potwierdzają, że akceptują dla wszelkich sporów w jakikolwiek sposób związanych z dostępem i przeglądaniem jakiejkolwiek strony i/lub Obszaru Witryny i/lub korzystaniem w jakiejkolwiek formie z opublikowanych w niej Treści i/lub z interpretacją i stosowaniem Warunków, wyłączne zastosowanie polskiego prawa materialnego i procesowego oraz wybór wyłącznej polskiej jurysdykcji, wybierając wyłączną jurysdykcję miejscową Sądu w Warszawie wszystko bez uszczerbku dla przepisów lokalnego ustawodawstwa referencyjnego dotyczącego ochrony konsumentów, tam gdzie ma to zastosowanie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, ze wydruk niniejszego dokumentu elektronicznego i wszelkie komunikaty od spółki Fidia otrzymane drogą elektroniczną lub opublikowane w Serwisie stanowią dopuszczalny pisemny dowód, zgodnie z obowiązującym odnośnym prawem, we wszelkim postępowaniu prawnym lub administracyjnym. Fidia zastrzega sobie wyłączne prawo własności i egzekwowania wszelkich praw nieprzyznanych jednoznacznie Użytkownikom zgodnie z niniejszym Regulaminem w postaci dokumentu elektronicznego.

Polityka komunikacji spółki Fidia ma na celu zapewnienie Użytkownikom coraz skuteczniejszych narzędzi gwarantujących przejrzystość korporacyjną. 

Zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony i zapoznawania się z jej aktualizacjami. 

Opublikowano dnia: 5 czerwca 2023 r