Skip to content
back
back
back
back
back

Polityka prywatności

W skrócie 

  • Przetwarzamy dane osobowe użytkowników niezbędne w celu udostępnienia tego serwisu i wyświetlania informacji na jego stronach, wykonania żądanych usług, a w przypadku zalogowania jako zarejestrowany użytkownik – w celu zarządzania loginem użytkownika. Wysyłanie użytkownikowi komunikatów promocyjnych lub przeprowadzanie profilowania wymaga zgody użytkownika, którą ten może w każdej chwili wycofać. 
  • Przekazujemy dane użytkownika swoim partnerom/dostawcom/podmiotom zewnętrznym tylko w razie absolutnej konieczności, jeśli wynika to z technicznych wymogów dotyczących zarządzania stroną, w celu oferowania użytkownikom usług za pośrednictwem strony lub jeśli wymaga tego prawo. Jeśli w konsekwencji powstanie konieczność przekazania danych za granicę, podejmiemy wszystkie niezbędne kroki przewidziane przez aktualnie obowiązujące prawo ochrony danych. 
  • Zgodnie z przepisami prawa stosujemy zabezpieczenia i powiązane środki kontroli w celu ochrony poufności danych użytkownika, a także ochrony naszych własnych zasobów internetowych przed złośliwymi atakami i próbami oszustwa. 
  • Wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce plików cookie. 
  • Użytkownik może skorzystać ze swoich praw wynikających z aktualnych przepisów ochrony danych, kontaktując się z nami pod adresem dpo@fidiapharma.it 

1. Czego dotyczy niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności, sporządzona zgodnie z obowiązującym ogólnym rozporządzeniem ochrony danych 2016/679 (dalej: RODO), dotyczy przetwarzania danych osobowych dokonywanego w odniesieniu do serwisu internetowego www.fidiapharma.pl (dalej: Serwis). Strony Serwisu mogą zawierać dodatkowe polityki prywatności zawierające szczegółowe informacje na temat poszczególnych rodzajów zbierania i przetwarzania danych w związku z konkretną usługą.
Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie serwisu www.fidiapharma.pl i nie ma zastosowania do innych stron internetowych dostępnych poprzez hiperłącza.

2. Kto jest administratorem danych i jak skontaktować się z IOD (Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem danych jest spółka Fidia Pharma Polska sp. z.o.o. z siedzibą przy ulica Puławska 428, 02-884 Warszawa, Polska.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika lub skorzystania z przysługujących mu praw zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) następującymi kanałami: pocztą elektroniczną na adres dpo@fidiapharma.it lub pocztą tradycyjną na adres: ulica Puławska 428, 02-884 Warszawa, Polska do rąk: Inspektor Ochrony Danych.

Przesyłając prośbę, należy pamiętać o uwzględnieniu danych kontaktowych, aby umożliwić nam przesłanie informacji zwrotnej.

3. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i skąd je pozyskujemy?

Dane przeglądania Serwisu
W ramach normalnego funkcjonowania systemy i procesy komputerowe wykorzystywane do zarządzania Serwisem pozyskują pewne dane osobowe, których transmisja wynika z natury protokołów komunikacji internetowej.

Kategoria ta obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i urządzeń końcowych użytkowników, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, godzinę złożenia żądania, metodę zastosowaną do zgłoszenia żądania serwerowi, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi z serwera (operacja przebiegła pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.

Dane te, niezbędne do korzystania z usług sieciowych, są także przetwarzane w celu:
– uzyskania informacji statystycznych na temat wykorzystania usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających w przedziale czasu lub dziennie, pochodzenie geograficzne itp.)
– monitorowania prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.

Dane udostępniane dobrowolnie przez użytkownika
Dobrowolne wysyłanie wiadomości na adresy kontaktowe dostępne w Serwisie wymaga pozyskania danych kontaktowych użytkownika oraz tematu i treści jego wiadomości.
Dobrowolne wypełnienie i wysłanie przez użytkownika wszelkich formularzy (formularzy pozyskiwania danych) w Serwisie obejmuje pozyskanie danych kontaktowych użytkownika jako nadawcy oraz innych danych udostępnionych w danym formularzu, w którym pola na dane obowiązkowe, bez których nie jest możliwe wysłanie formularza, są zawsze oznaczone (zwykle symbolem „*”).

Dane udostępniane przez użytkowników zarejestrowanych
Serwis może zawierać strony o ograniczonym dostępie, które wymagają rejestracji użytkownika, po której użytkownik zyskuje status zarejestrowanego użytkownika Serwisu. W tym celu wykorzystywane będą dane niezbędne do rejestracji i do późniejszego nią zarządzania – tj. dane identyfikacyjne osoby, która się rejestruje, w tym jej adres e-mail wykorzystywany w procesie rejestracji oraz do wysyłania ewentualnych niezbędnych informacji (tzw. komunikatów serwisowych), dane logowania: zwykle nazwa użytkownika i hasło oraz ewentualny PIN dostępowy, a także dane, które w konkretnych przypadkach mogą być niezbędne zależnie od tematu poruszanego na danej stronie o ograniczonym dostępie.

Dane udostępniane przez użytkownika w związku z zamówioną usługą
Serwis może zapewniać usługi, takie jak dostęp do informacji zawartych w biuletynach poświęconych konkretnej tematyce atrakcyjnej dla użytkownika, albo zakup produktów i usług w ramach systemu regulacyjnego, który z mocy prawa reguluje ich nabywanie przez podmioty gospodarcze i konsumentów.
Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania naszego biuletynu (jeśli usługa ta jest dostępna), wykorzystamy w tym celu jego dane kontaktowe i adres e-mail. Jeśli natomiast Serwis umożliwia zakupy internetowe (e-handel), do dokonania zakupu będą niezbędne dane użytkownika, mianowicie pełne dane identyfikacyjne, kontaktowe i adres wysyłki, a dane płatności będą przetwarzane bezpośrednio przez dostawcę usług płatności (np. bank) obsługującego funkcję e-handlu.

Dane profilujące i marketingowe
Dane identyfikacyjne użytkownika, jego dane kontaktowe oraz dane na temat jego preferencji i zainteresowań wynikające ze sposobu korzystania z Serwisu możemy wykorzystywać w celu świadczenia usług dostosowanych do jego potrzeb lub wysyłania mu okolicznościowych komunikatów handlowych wyłącznie pod warunkiem uprzedniej zgody użytkownika.

Dane ze źródeł zewnętrznych
Wyłącznie w odniesieniu do usług, które mogą być dostępne w Serwisie i które użytkownik wyraźnie zamówił, możemy zbierać pewne dane na temat użytkownika ze stosownych źródeł zewnętrznych, takich jak członkostwo użytkownika w stowarzyszeniach branżowych, jeśli okaże się to konieczne w celu udostępnienia usługi użytkownikowi.

Pliki cookie
Pliki cookie umożliwiają przeglądanie Serwisu, przeprowadzanie statystycznych analiz jego użytkowania, a także – pod warunkiem zgody użytkownika – profilowanie i oferowanie użytkownikowi usług dostosowanych do jego potrzeb oraz wysyłanie mu okolicznościowych komunikatów handlowych. Szczegóły można znaleźć w odpowiedniej polityce plików cookie.

4. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Są to następujące cele:
a. Techniczne prowadzenie Serwisu: Umożliwienie prawidłowego przeglądania Serwisu
W tym celu korzystamy z danych przeglądania Serwisu oraz technicznych plików cookie (patrz polityka plików cookie).
b. Świadczenie żądanych usług: Wykonywanie zamówionych usług, w tym zarządzanie rejestracją użytkownika na ewentualnych stronach Serwisu o ograniczonym dostępie, wysyłanie informacji wyraźnie żądanych przez użytkownika, udostępnianie opcji zakupu naszych produktów w Internecie tam, gdzie funkcjonalność ta jest przewidziana w Serwisie, oraz odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji na temat naszych produktów lub sekcji tematycznych.
W tym celu korzystamy z danych przeglądania Serwisu, danych udostępnianych dobrowolnie przez użytkownika, danych udostępnianych przez użytkowników zarejestrowanych, danych udostępnianych przez użytkownika w związku z zamówioną usługą, danych ze źródeł zewnętrznych, gdy jest to niezbędne w związku z usługą, oraz z technicznych plików cookie (patrz polityka plików cookie).
c. Zarządzanie bezpieczeństwem Serwisu: Zarządzanie ochroną danych i naszego zaplecza informacyjnego przed złośliwymi atakami i próbami oszustwa.
W tym celu korzystamy z danych przeglądania Serwisu a także – z zachowaniem zasady minimalizacji, tj. przetwarzania w każdym przypadku tylko niezbędnych danych – z danych udostępnianych dobrowolnie przez użytkownika, danych udostępnianych przez użytkowników zarejestrowanych, danych udostępnianych przez użytkownika w związku z zamówioną usługą, danych ze źródeł zewnętrznych, gdy jest to niezbędne w związku z usługą, oraz z plików cookie (patrz polityka plików cookie).
d. Analiza użytkowników: Analiza zachowań użytkowników na podstawie sposobu korzystania z Serwisu w celu odpowiedniego dostosowania naszych usług i złożenia użytkownikom oferty handlowej, pod warunkiem ich dobrowolnej zgody.
W tym celu korzystamy z danych przeglądania Serwisu a także – z zachowaniem zasady minimalizacji, tj. przetwarzania w każdym przypadku tylko niezbędnych danych – z danych udostępnianych dobrowolnie przez użytkownika, danych udostępnianych przez użytkowników zarejestrowanych, danych udostępnianych przez użytkownika w związku z zamówioną usługą, danych ze źródeł zewnętrznych oraz z plików cookie (patrz polityka plików cookie).
e. Zapytania ze strony właściwych organów: Odpowiadanie na wszelkie zapytania o informacje złożone przez właściwe organy.
W tym celu spośród wszystkich posiadanych danych wykorzystujemy te, których zażąda dany organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f. Korzystanie z praw dotyczących prywatności: Odpowiadanie na żądania użytkowników dotyczące egzekwowania przysługujących im praw dotyczących prywatności przewidzianych w obowiązujących przepisach ochrony danych.
W tym celu korzystamy z danych udostępnianych dobrowolnie przez użytkownika.

 

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Jesteśmy zobowiązani wypełniać obowiązek prawny, przetwarzając dane w następujących z powyższych celów: e. Zapytania ze strony właściwych organów i f. Korzystanie z praw dotyczących prywatności.
Z kolei w odniesieniu do spełniania żądań użytkownika podstawę prawną stanowią następujące z powyższych celów: a. Techniczne prowadzenie Serwisu i b. Świadczenie żądanych usług.
Posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w przypadku celu c. Zarządzanie bezpieczeństwem Serwisu, co obejmuje potrzebę wdrożenia środków ochrony danych i infrastruktury technicznej przed nieprzewidzianymi zdarzeniami lub niezgodnymi z prawem albo złośliwymi działaniami, które mogłyby narazić ich poufność, dostępność i integralność.
Uprzednia dobrowolna zgoda użytkownika jest natomiast podstawą prawną przetwarzania w przypadku celu d. Analiza użytkowników.

6. Jakim odbiorcom, w tym spoza UE, mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarza personel wyraźnie upoważniony przez administratora danych oraz przez podmioty zewnętrzne, także ewentualnie personel zlokalizowany poza Unią Europejską, wyłącznie jeśli jest to niezbędne dla spełnienia operacyjnych i konserwacyjnych potrzeb Serwisu i udostępnionych w nim usług, bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków narzuconych przez przepisy prawa.
Zgodnie z treścią RODO administrator danych umownie wskazuje zewnętrzne spółki zajmujące się przetwarzaniem w jego imieniu w charakterze podmiotów przetwarzających.
Jeśli konieczne jest zaangażowanie podmiotów zewnętrznych spoza Unii Europejskiej, stosowne przesyłanie danych za granicę odbywać się będzie, w zależności od przypadku, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, standardowych klauzul umownych zdefiniowanych przez Komisję lub przez właściwy krajowy organ ds. ochrony danych albo wyjątków przewidzianych w RODO.
Więcej informacji na temat ewentualnego przesyłania danych poza Unię Europejską oraz zastosowanych w związku z tym środków bezpieczeństwa, a także na temat spółek pełniących funkcję podmiotów przetwarzających dane, może udzielić IOD.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne dla osiągnięcia celów wymienionych powyżej oraz zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, z wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest dłuższe przechowywanie na żądanie właściwych organów w celu zapobiegania przestępczości lub ścigania przestępstw, a w każdym przypadku do dochodzenia lub obrony praw w postępowaniu sądowym. 

8. Jakie stosujemy metody przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych?

Wszystkie dane będą przetwarzane głównie w formacie elektronicznym, a ich zbieranie i przetwarzanie będzie zachodzić z użyciem zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych odpowiadających poziomowi ryzyka, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz kosztów implementacji, a w odpowiednich przypadkach – środków bezpieczeństwa przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu, w odniesieniu do aspektów ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO, użytkowników zachęca się do zgłaszania administratorowi wszelkich okoliczności bądź zdarzeń, które mogą prowadzić do potencjalnego naruszenia ochrony danych, przez przesłanie zawiadomienia na adres e-mail databreach@fidiapharma.it, co pozwoli administratorowi dokonać oceny zdarzenia i wdrożyć działania i procedury przewidziane prawem.
Należy zauważyć, że naruszeniem ochrony danych jest „naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych”.
Środki powzięte przez administratora nie zwalniają użytkownika Serwisu z obowiązku zachowania ostrożności podczas korzystania z haseł/numerów PIN powiązanych z konkretnymi usługami w ramach Serwisu, wyboru haseł/numerów PIN o odpowiedniej złożoności, a także ich okresowej aktualizacji, ochrony i zabezpieczania przed niepowołanym dostępem, aby nie dopuścić do ich niewłaściwego i nieupoważnionego wykorzystania.

 

9. Jakie są prawa użytkownika i w jaki sposób może on z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych realizowanym za pośrednictwem Serwisu użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z praw przysługujących mu na mocy RODO, w szczególności może:  

  • zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat celów realizowanych przez administratora, kategorii wykorzystywanych danych, możliwych odbiorców danych, stosownego okresu przechowywania, ewentualnych zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, w tym profilowania, a wówczas również informacji na temat zastosowanej w nich logiki, a także znaczenia i oczekiwanych skutków przetwarzania z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą, jeśli nie zostały one uwzględnione w treści niniejszej polityki;
  • zażądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeśli zawierają błędy;
  • w przypadkach dopuszczonych przez prawo – zażądać usunięcia swoich danych;
  • zażądać ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli jest to dopuszczone na mocy przepisów prawa w danym przypadku. Należy pamiętać, że zawsze można sprzeciwić się bezpośrednim działaniom marketingowym;
  • w przypadkach dopuszczonych przez prawo – zażądać przeniesienia danych udostępnionych administratorowi, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Ponadto użytkownik ma prawo według swojego uznania złożyć skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy zauważyć, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody zgodę tę można w każdej chwili wycofać, przesyłając takie żądanie pocztą elektroniczną do IOD lub korzystając w Serwisie ze stosownych środków umożliwiających wycofanie/udzielenie zgody na konkretne formy przetwarzania.

Aby zmienić zgody dotyczące wykorzystania plików cookie, należy postępować zgodnie ze stosownymi wskazaniami polityki plików cookie.

Więcej informacji na temat Twoich praw i ogólnie przepisów dotyczących prywatności znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://www.uodo.gov.pl/

10. Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w treści niniejszej polityki prywatności oraz publikowania ich na tej stronie. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony i sprawdzanie daty ostatniej aktualizacji podanej u dołu.

Opublikowano dnia: 5 czerwca 2023 r